Definování základních biochemických pojmů

Autor: (9 ) | Kategorie: Biochemie | Základní pojmy | 1087x | |

Definování nejzákladnějších pojmů z oblasti biochemie. Biochemie je vědní obor zabývající se chemickými ději v živých soustavách, chemickými přeměnami látek a energií

Biochemie je vědní obor zabývající se chemickými ději v živých soustavách, chemickými přeměnami látek a energií – metabolismus.

Živá soustava je vysoce organizovaný systém schopný autoregulace, reprodukce, vývoje v závislosti na vnějších podmínkách. Je to termodynamicky otevřený systém, protože s okolím mění jak energii, tak hmotu.

 

Dělení organismů dle způsobu výživy:

 

1.     Podle formy přijímané energie

·      Fototrofy – absorbují světelnou energii a mění ji na chemickou

·      Chemotrofy – zdroj energie jsou chemické reakce, převážně

oxidačně-redukční přeměny organických a anorganických látek

2.     Podle schopnosti syntetizovat organické látky

·      Autotrofy – schopny přijímat anorganické látky (například oxid uhličitý)

a syntetizovat z nich látky organické

·      Heterotrofy – musí organické látky přijímat v potravě

3.     Podle zdroje vodíkového atomu (potřebného pro intracelulární redukční procesy)

·      Lithotrofní – zdroj je v anorganických látkách

·      Organotrofní – zdroj pochází z organických látek

4.     Podle konečného akceptoru vodíku

·      Aerobní – konečným akceptorem je kyslík

·      Anaerobní – konečným akceptorem jsou anorganické ionty (dusičnanový aniont, síranový aniont) – většinou mikroorganismy

 

Dělení dle tvaru:

1)    Lineární dráhy (glykolýza)

2)    Cyklické dráhy – celý cyklus můžeme chápat jako velmi komplexní katalyzátor (citrátový cyklus, pentosový cyklus, Krebsův cyklus)

3)    Spirální dráhy (biosyntéza mastných kyselin)

 

Typy metabolických drah:

 

Anabolické děje (Anabolismus) – syntetizuje z jednoduchých molekul složitější struktury jako například stavební látky (celulóza, bílkoviny), zásobní látky (polysacharidy). Tyto dráhy jsou zodpovědné za růst organismu. Často redukční povahy. Spotřebovávají energii většinou ve formě ATP – endergonické děje.

 

Katabolické děje (Katabolismus) – ze složitých struktur dělá jednoduché molekuly (trávení), které potom využívají anabolické děje, nebo se poté vylučují jako odpadní látky. Uvolňuje se při nich energie – exergonické děje.

 

Amfibolické děje – mají charakter, jak katabolismu, tak anabolismu (citrátový cyklus).

 

Anaplerotické děje – úkolem těchto dějů je doplňovat meziprodukty ostatních metabolických drah.

 

Primární metabolismus – nejdůležitější metabolické přeměny

Sekundární metabolismus – syntéza doplňkových látek jako například alkaloidy, terpeny, barviva.  Charakteristické pro rostliny.

 

 

Regulace metabolismu – u většiny reakcí stačí pouze malá změna, aby se mohl obrátit směr reakce (aktivační energie je blízká nule).

Regulace aktivit pomocí enzymu katalyzující příslušnou reakci, velmi specifické, rychlé a účinné.