Historie vzniku periodické soustavy prvků

Autor: (14 ) | Kategorie: Chemie | Prvky | 1037x | |

V tomto článku se budeme věnovat historii vzniku periodické tabulky prvků. Dozvíme se kdo a kdy zformuloval periodický zákon a která velká jména se o to v minulosti marně pokoušela.

 

S rostoucími poznatky v chemii rostla také snaha o to, systematicky zařadit jednotlivé prvky. Již na počátku 19 století je známa většina prvků, stále ovšem chybí jejich logické uspořádání. 

Podívejme se tedy na jednotlivé významné roky vývoje PSP:

 1789 - Antoine Lavoisier 

 • rozdělil prvky dle jejich chemických a fyzikálních vlastností na kovy a nekovy.
 • bylo přidáno nové hledisko - základem ke klasifikaci prvků byla atomová váha (relativní atomová hmotnost). 

 1803 - John Dalton

 • prohlásil, že vodík je základem pro porovnávání atomové váhy - vodík má hmotnost 1.

 1817 - Johann Wolfgang Döbereiner

 • sestavil uspořádání prvků na tzv. triády, které jsou založené na principu podobnosti prostředního prvku s prvky krajními - hmotnost prostředního prvku je přibližně rovna aritmetickému průměru hmotností krajních členů.

 1818 - Jöns Jacob Berzelius

 • uspořádal prvky, dle jejich chemické reaktivnosti, do elelktrochemické soustavy – soustava začíná draslíkem a končí kyslíkem

 1863 - John Alexander Reina Newlands

 • sestavil uspořádání prvků na tzv. oktávy - každý devátý prvek má podobné vlastnosti jako první prvek, vyjma halogenů a vzácných plynů. Rozdělil prvky po osmi-zákon oktáv

 1869Dmitrij Ivanovič Mendělejev

 • formuluje periodický zákon

 “Fyzikální a chemické vlastnosti prvků a jejich sloučenin jsou periodickou funkcí jejich atomových hmotností.”

 • Zařadil všechny známé prvky a další prvky předpověděl např. francium, polonium, radium.
 • Porušuje pravidlo rostoucích atomových hmotností a zaměnuje pořadí  Ni-Co a I-Te.
 • vynechává ve své tabulce místo pro dosud neobjevené prvky - na základě zákonitostí předpověděl jejich fyzikální i chemické vlastnosti:

  eka-sillicium = germaniumeka-bor = skandium
  eka-alluminium = gallium → jejich vlastnosti se shodují s předpovězenými = potvrzení period. zákona 

 • Bohuslav Brauner → přítel Mendělejeva, navrhl zařazení dalších prvků vzácných zemin mezi cer a tantal

 • předpověděl prvek s atomovým číslem 61 → promethium (Pm)
 • Upřesnění periodického zákona:

 “Vlastnosti prvků jsou periodickou funkcí jejich protonového čísla”